Integritetspolicy

Registrets namn   

Sportproffsen.se  

Personuppgiftsansvarig  

Sportproffsen Sverige AB   
Stormbyvägen 6  
16355 Spånga 

Kontaktperson för personuppgiftsfrågor 

Matti Teräslahti 
Kohmankaari 3, 33310 Tampere, Finland 
+358 50 586 8787 
[email protected] 

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter  

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra webbutikskunder för administration, behandling, leverans, fakturering och arkivering av kundorder samt för hantering av andra frågor som rör kundrelationen, såsom marknadsföring, kommunikation och reklamationer som rör beställda tjänster och produkter, samt för bevakning av våra konsumentkunders intressen.   
 
Vi behandlar våra kunders personuppgifter för att fullgöra avtalet mellan oss och den registrerade och för att uppfylla den personuppgiftsansvariges rättsliga förpliktelser.  

Innehåll och vanliga källor till personuppgifter 

Följande information sparas om webbutikskunder: 
  • Namn  
  • Företagsnamn (om angivet)  
  • Personnummer 
  • E-postadress 
  • Telefonnummer
  • Faktureringsadress
  • Leveransadress
  • Betalinformation
  • Information kring tidigare beställningar
  • Annan information som kunden själv delar med sig av genom e-post, sms eller andra kanaler 
När du besöker webbplatsen samlas IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, användarens plats och uppgifter om användarbeteende in. Dessutom kan vi samla in och behandla uppgifter om innehåll som skapats av kunden eller andra aktiviteter i onlinetjänsten, såsom uppdatering av egna uppgifter eller produktrecensioner, samt uppgifter som samlas in av tekniska övervakningssystem, såsom loggdata och identifieringsdata för nätverkstrafik.   
 
Uppgifterna samlas huvudsakligen in från personen själv när kunden gör ett köp via webbutiken. Uppgifterna kan också samlas in i den personuppgiftsansvariges elektroniska tjänster med hjälp av cookies och andra liknande tekniker. Vidare kan Sportproffsen Sverige AB komma att samla in och uppdatera personuppgifter från myndigheter och allmänt använda adressregister. 

Mottagare av personuppgifter   

Personuppgifter kan komma att överföras till Sportproffsen Sverige AB:s moderbolag Nordic Sports Brands Oy, partnerföretag och de tjänsteleverantörer som Sportproffsen Sverige AB anlitar endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att utföra dessa uppgifter och för att uppfylla ändamålet med användningen av registret. Personuppgifter överförs aldrig utanför företaget utan ett giltigt databehandlingsavtal. Dessutom kan uppgifter överföras till myndigheter enligt vad som krävs i lagstiftningen eller om myndigheten lämnar in en begäran om uppgifter. Uppgifterna överförs till informationssystemen hos de tjänsteleverantörer som bolaget anlitar.  

Datalagring 

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att uppfylla juridiska, regulatoriska, skattemässiga, redovisnings- eller rapporteringskrav. Kunduppgifter lagras i allmänhet i 10 år efter det att ordern har behandlats, varefter uppgifterna raderas.   
 
Du kan få mer information om lagringsperioder för personuppgifter från [email protected].    

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES eller till en internationell organisation  

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida det inte är nödvändigt för att säkerställa organisationens eller dess partners tekniska genomförande. I dessa fall ser den personuppgiftsansvarige till att avtalet om dataöverföring mellan parterna och Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler följs. 

Datasäkerhet och skydd av register 

De personer som behandlar personuppgifter hos Sportproffsen Sverige AB följer givna instruktioner för dataskydd och datasäkerhet. Personuppgifter lagras i en säker miljö och används endast av företagets anställda vid deras säkra arbetsstationer.   
 
Behandlingsrättigheterna är begränsade till underhåll och administrativa uppgifter. Endast utsedda anställda i organisationen och de företag som agerar för dess räkning har rätt att behandla och underhålla personuppgifterna. Dokument som innehåller kunddata och som behandlas manuellt lagras efter den första behandlingen i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen.   
 
Den personuppgiftsansvarige ser till att bestämmelserna och principerna i dataskyddsförordningen, myndigheternas föreskrifter och god databehandlingssed följs vid behandlingen av personuppgifter.  

Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter som samlas in och behandlas om honom eller henne, rätt att begära rättelse eller radering av sina personuppgifter eller begränsning av behandlingen samt rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter. Det finns dock ingen rätt att radera, begränsa eller invända mot personuppgifter vars behandling är nödvändig.    
Som registrerad har du rätt att föra ett ärende som gäller tillgodoseendet av rättigheterna i anslutning till dataskyddet till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå), om vi inte har följt bestämmelserna om dataskydd.     
 
Vi fattar inga beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande. Vi använder endast profilering för våra webbplatsbesökares beteende och riktar automatiskt marknadsföring baserat på sådan profilering.     

Ytterligare information och dataförfrågningar    

För mer information om behandlingen av dina personuppgifter eller dataförfrågningar enligt GDPR kan du skicka ett e-postmeddelande till Sportproffsen Sverige AB:s dataskyddsombud på: [email protected].
 
Om du anser att dataskyddsbestämmelserna har överträtts vid behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd.    
 
Dataskyddsmyndigheten i Sverige: 
Integritetsskyddsmyndigheten  
Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm  
E-post: [email protected]  
Tel: 08 657 61 00